Ruch pionowy na tarczy zegarowej  nazywamy wzorcem " woli". Godzina 12.00, 
czyli południe, leży w punkcie dzielącym  konstruktywne kierunki od  destruktywnych. 
Wychylenia na prawo od  południa są dobre, natomiast ruchy ku  lewej stronie są złe. 
Przeciętny "dobry" człowiek, obdarzony wrodzoną życzliwością i pragnieniem konstruktywnych działań wykaże wzorzec "woli" charakteryzujący się ruchem na godzinę 12.00 ze skłonnością do ruchu zgodnego z ruchem wskazówek  zegara na prawo od godziny 12.00. Odczyt miedzy 12.30 a 2.30  jest bardzo pożądany, wskazuje bowiem konstruktywną energię i tolerancję. Linia woli odchylająca  się w prawo świadczy o podatności na pozytywne sugestie. Kiedy odchyla się w lewo, to niechybna  oznaka, ze ta osoba jest podatna na negatywne wpływy. Osoby destruktywne, o skłonnościach 
przestępczych, przeważnie maja wzorzec  "woli", w kierunku przeciwnym do ruchu  wskazówek zegara  na lewo od linii południa. Wzorzec miedzy 9:00 a 11:55 można uważać za zły.

TARCZA DO POMIARÓW

 

 

 


"Konwencje" dla ogólnego poziomu  inteligencji lub też jej składników stanowi 

"stopień biometryczny”. Jest to jednostka  długości przy czym jeden stopień wynosi 

około 2 milimetrów, czyli 100 stopni  biometrycznych równa się około 20 centymetrom. 

Chociaż absurdem wydaje się mierzenie inteligencji w jednostkach długości, 

to jednak "konwencja" sugeruje właśnie taki pomiar. Co więcej, jest to metoda wykonalna, 

podobnie jak określanie IQ w jednostkach liczbowych, gdzie poziom inteligencji

 "normalnej" - ustalony raczej w wyniku porównań z szeregiem standardowych inteligencji niż 

na podstawie pomiaru jakiejkolwiek  częstotliwości drgań lub odległości miedzy 

przedmiotami - ma wartość 100. 

Doktor Brunler jako pierwszy ustanowił skalę pomiaru inteligencji. Ustalił skalę 

promieniowania mózgu" na około 218  stopni biometrycznych dla osób opóźnionych 

w rozwoju umysłowym, 250 stopni- dla przeciętnego człowieka i rozszerzoną 

skalę dochodzącą do 1000 stopni - dla jednostek wybitnie inteligentnych, 

o najwyższym poziomie rozwoju intelektualnego. Najwyższy wynik jaki otrzymał 

przy tego rodzaju odczytach, było to 725 stopni, tak więc zakres biometru stosowanego 

do powszechnego  użytku wynosił w końcu od 218 stopni do 725.

Jest to praktyczna i zupełnie wystarczająca skala, stosowana obecnie 

we wszystkich odczytach psychometrycznych. 

Dzięki przeprowadzeniu tysięcy odczytów  doktor Brunler potrafił 

na podstawie otrzymanych wyników podać ogólne wnioski dotyczące poziomów inteligencji. 

Przeciętna inteligencja w krajach  zacofanych wynosiła 240 stopni, w Europie 

Stanach Zjednoczonych- 250 stopni. 

Poziom miedzy 240 a 300 charakteryzuje osoby pracujące raczej fizycznie niż umysłowo. 

Poziom 282 świadczy o umiejętnościach handlowania przedmiotami "namacalnymi", 

takimi jak samochody czy domy. 288-300  charakteryzuje przewodników i "złote raczki". 

Do tej grupy należą ludzie z chęcią wykonywania zadań po swojemu. 

Ale na tym poziomie umysł trzyma się świata materialnego i nie przyjmuje spraw  

abstrakcyjnych. Ludzie ci odrzucają abstrakcyjną koncepcję niepojmowalnego  

Boga. Potrafią Go sobie wyobrazić tylko na podobieństwo człowieka lub wcale.

Na tym poziomie funkcjonują ortodoksyjni fanatycy religii. Kiedy już raz przyjmą 

pewien system wierzeń, zamykają umysł na wszelkie przeciwne tym wierzeniom argumenty. 

Wg dr Brunlera na poziomie inteligencji 240- 300 pozostaje ok. 90% ludzkości. Na wyższe 

i niższe poziomy przypada po ok. 5%.


300-318 - rośnie rola pamięci myślenia, choć wydaję się ono zawiłe i skomplikowane.

                        Ludzie Ci bywają przebiegli i pomysłowi, lecz brak im zdrowego rozsądku 

                        i zdolności wartościowania. Często zostają kombinatorami lub przestępcami.

                        Złe lub dobre skłonności udają się odczytać za pomocą koła osobowości i linii

                        woli. Tym niemniej dr. Brunler na tym poziomie znalazł wielu " wybitnych"

                        - pozbawionych sumienia morderców. Należy zauważyć że z tego poziomu

                           rekrutuje się wielu przywódców związkowych, w szczególności demagogów.


320-330 - to poziom na który pamięć poprawia się na tyle, że ludzie mogą kończyć różne 

                        szkoły średnie a po ich ukończeniu rozwiązywać krzyżówki. Ich wiedza bowiem                                                                   jest mało użyteczna. Nie mają na tyle rozwiniętej zdolności logicznego myślenia,

                         żeby ze swej wiedzy potrafili twórczo korzystać. Tu jednak pojawia się nadnaturalna 

                         zdolność do czytania w myślach. 


330-355 - wzrastają zdolności parapsychiczne oraz zdolność rozumowania. Ludzie z tej grupy 

                        z powodzeniem mogą zostać lekarzami lu prawnikami. Lekarz podświadomie może 

                       używać sił parapsychicznych w stawianiu diagnozy, lecz równie często będzie odczytywał  

                       myśli pacjentów co posłuży mu za wskazówkę przy wyjaśnianiu przyczyn i chorób. 


360-370 - mówi nam o tym, że badana osoba ma wszechstronne zainteresowania. Po prostu wszystko

                       ją interesuje i wszystko jej się udaje. Tu też pojawiają się zdolności do posługiwania się

                       analizą psychometryczną w jej podstawowej formie. 


370- 385  - to poszukiwacze i

"podróżnicy",którzy mają mnóstwo ciekawych zajęć i nowych pomysłów. Często jednak ich koncepcje, chodz wydaja się interesujące i bulwersują, najczęściej są niepraktyczne. To poziom nauczycieli i ludzi wolnych zawodów, którzy doceniają fantazje.385-400 - poziom właściwy dla ludzi chętnie i łatwo uczących  się, dla "profesorów" i wszystkich innych 

naukowców, którzy fatwo przyswajają wiedzę i potrafią z niej korzystać. Jednak większość z nich to ortodoksi, którzy nie wnoszą niczego nowego do nauki, a

zamiast własnych przemyśleń, wolą opinie autorytetów.  400 - 410 -  Brunler nazwał "zakresem lęku". Spotkał tu mężczyzn i kobiety o 

wyjątkowych zdolnościach umysłowych, którzy najczęściej bali się nimi posługiwać.

Z trudem podejmowali decyzje i gotowi byli zdradzić swoje pomysły innym, by ci zaprezentowali je jako własne. To poziom ludzi błyskotliwych, którzy stale zadziwiają otoczenie swoimi niepraktycznymi i niezdecydowanymi próbami osiągnięcia tych celów, na które może zezwolić ich ograniczone zaufanie we własne siły. 410-450 - to pojawiają się liderzy biznesu. Obdarowani są szerokimi horyzontami, umiejętnością logicznego myślenia i  doskonałą pamięcią. Jeśli chodzi o pewność siebie maja jej nawet za dużo. Jeśli nie posiadają wyższego wykształcenia zawsze będą dużymi żabami w małym stawku. Jeśli są wykształceni, osiągają sam szczyt, często na plecach tych, którzy stają im na drodze. Prowadzą wielkie korporacje a zdolności parapsychiczne pozwalają im zwyciężyć konkurentów dzięki temu, że odgadują przyszłe kierunki rozwoju gospodarki. 450-550 - zaczynają pojawiać się geniusze. Pisarze z inteligencją 550 tworzą dzieła które przechodzą do historii. Mieliśmy tu najsłynniejszych w dziejach generałów dobrych i złych. W tej grupie są i pomniejsi malarze, i znakomici kompozytorzy. 550-725 - najwyższy stopień rozwoju umysłu i intelektu, ale tylko nielicznym udało się go osiągnąć. Niewielu

pozostawiło swój podpis na rękopisie lub obrazie, tak by można było zrobić z niego odczyt psychometryczny. Brunler,  odwiedzając muzea i galerie sztuki, nieraz przykładał pakiet soli stołowej do podpisu na wielkim dziele malarskim lub skrzętnie przechowywanym dokumencie i czekał aż sól wchłonie promieniowanie emitowane przez podpis, po czym, już w pracowni, dokonywał biometrycznego odczytu z soli. Niezależnie od tego, czy podpis należał do osoby żyjącej, czy zmarłej, odczyt był możliwy.  

Jeszcze wyższy poziom niż słynni kompozytorzy osiągali wielcy malarze. Najlepszy zaś wynik osiągnął malarz, rzeźbiarz, wynalazca i człowiek wszechstronnie uzdolniony - Leonardo da Vinci. Wynik wyniósł 725 stopni.  Brunler, którego własny odczyt wyniósł powyżej 700 stopni, podczas jednej z prelekcji, wygłoszonej w Los Angeles, podał wyniki niektórych dokonanych przez siebie odczytów. 


Thomas Edison - wynalazca 470 stopni Maria Curie-Skłodowska - odkrywczyni radu 492 stopni


Emerson - słynny eseista 500 stopni Kipling - autor opowiadań i powieki 527 stopni


Karol Dickens - twórca powieki realistycznych 540 stopni


Haydn - kompozytor 538 stopni Liszt - kompozytor 538 stopni

Chopin - kompozytor 550 stopni Rembrant - malarz 638 stopni Tycjan - malarz 660 stopni

Odczyty wielkich aktorek i aktorów wskazywały poziom 450-550 stopni. Aktorzy, osiągający niższy poziom, są najwidoczniej zależni od charakteru kreowanych przez siebie postaci. Ci  natomiast, których wynik jest wyższy, dzięki swojemu warsztatowi artystycznemu oraz osobowości mogą utrzymywać uwagę widzów w napięciu wręcz w nieskończoność.


O wykresach:

Do każdego odczytu używa się nowego wykresu. Tarcza zegarowa używana do odczytów ma średnicę 5 cm. Kolor czerwony - wzorzec "woli", niebieski - schemat kola "osobowości". Skróty 

używane przy odczytach: "c" lub "d"- wielkość kola;


cc    - ruch przeciwny do ruchu wskazówek zegara


c       - ruch zgodny z ruchem wskazówek zegara


ccl   - położenie po lewej stronie tarczy zegara


cl     - położenie po prawej stronie tarczy zegara


Dodatek:

Era drapieżnej wolności dla "wilków w owczej skórze" chyli się ku końcowi. Dzięki coraz bardziej powszechnemu stosowaniu analizy psychometrycznej ludzie niegodni zaufania i im podobni zostaną całkowicie zdemaskowani, co uniemożliwi im dalsze czynienie zła. Gangster i skorumpowany polityk nie będą  już dłużej udawać uczciwych. Analiza psychometryczna jest również przydatną w handlu. Pewna firma stwierdziła, ze dzięki analizie psychometrycznej kandydatów na handlowców i agentów ubezpieczeniowych zaoszczędzono mnóstwo czasu, nie trzeba było bowiem stosować kosztownej metody zatrudniania ludzi na okres próbny i obserwowania ich przy pracy, by ocenić, na których z nich można polegać. Gdybyśmy

analizę psychometryczną traktowali jako wynalazek z rodzaju tych, o którym się mówi, że "wyprzedziły swoją epokę o sto lat", możemy sobie wyobrazić dzień, kiedy odczyty psychometryczne - może jut bardziej udoskonalone - zmienią system wychowawczy, ekonomiczny i polityczny na całym świecie. Idea równości - motyw przewodni rewolucji skierowanej przeciwko feudalizmowi, która wybuchła w świecie 

zachodnim kilka wieków temu - opierała się na prawie uczestnictwa w tych samych podstawowych przywilejach. Demokracja, będąca idealnym politycznym wyrazem równych praw dla wszystkich, stanowią wielki postęp w stosunku do takich systemów, jak niewolnictwo czy feudalizm. Mimo to nadal jest to system, w którym sprawą przypadku jest to, czy los ludziom sprzyja, czy nie. Jak wykazują ostatnie analizy, nie czynimy obecnie żadnych wysiłków, by zastąpić te oparte na przypadkowości metody dobrze

opracowanym systemem, w którym znajdzie się miejsce dla ludzi o rożnych poziomach inteligencji i rozmaitych  umiejętnościach. 
Trzeci etap analizy psychometrycznej

Ruch kołowy na tarczy zegara określa  podświadomość i osobowość badanego. 

Jeżeli podświadomość człowieka jest z  natury konstruktywna i dobra ruch będzie 

odbywał się zgodnie z ruchem wskazówek  zegara a zakreślane koło będzie idealnie 

okrągłe, nie zaś eliptyczne. Wielkość koła  niezależnie od tego, czy ruch zgodny jest                           z ruchem wskazówek, czy przeciwny - wskazuje ogólny stan zdrowia i siły witalne 

badanego. Człowiek słaby chory i  wycieńczony zazwyczaj ma kółko rozmiaru 

"a". Natomiast osoby zdrowe i żywotne  mogą mieć koło o wymiarze "e". Ładne, 

proporcjonalne koło jest właściwe dla  osoby wewnętrznie zharmonizowanej, 

wiedzącej czego chce, względnie  jednorodnej, nie wykazującej zaburzeń

 osobowościowych.  

Ruch po kole w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara świadczy 

o destrukcyjnych skłonnościach. jeżeli część odczytu  dotycząca "woli" odbywa

 się po lewej stronie tarczy zegara, znaczy to, że skłonność do destrukcji jest 

spotęgowana, często wynikają z niej czyny przestępcze. 

odchyleniach od stanu normalnego świadczy spłaszczenie koła. 

Zmartwienia i niepewność mogą wywołać nieznaczne lub tylko chwilowe spłaszczenie.

 Bardziej niebezpieczny stan odzwierciedla się ruchem kolistym przeciwnym do ruchu 

wskazówek zegara oraz spłaszczeniem koła  do kształtu elipsy bądź soczewki 

obustronnie wypukłej. Spłaszczenie może przechodzić do linii ciągłej. 


Drugi etap analizy psychometrycznej

Pierwszy etap analizy psychometrycznej

Trzy etapy analizy psychometrycznej na tarczy zegara:

Teoria i system doktora Oscara Brunlera

"Psychometria" to słowo ukute kilka lat  temu w środowisku badaczy zjawisk 

parapsychicznych. Oznacza ono pomiary lub analizę przedmiotu badań bez użycia 

środków fizycznych. Zakazane jest  korzystanie z naszych pięciu zmysłów. 

Nawet czas i przestrzeń są odrzucone jako  elementy Świata fizycznego. Analizę 

psychometryczną wykonuje się zasadniczo  w celu poznania cech osobowościowych 

człowieka. W zależności od zainteresowań  badacza, może ona obejmować mniej lub 

więcej tematów. Może też być wykonywana  w obecności badanej osoby. Przedmiotem

badań w analizie psychometrycznej, jest osobowość człowieka i jego

poszczególne cechy. Można też poddać badaniom jego rozwój duchowy oraz

dominujące w nim tendencje. W psychometrii sceny z przeszłości zaczynają

znowu ożywać, a człowiek badający uczestniczy w nich osobiście. Natomiast

przy analizie psychometrycznej nie docierają do niego żadne wrażenia

wzrokowe ani słuchowe. Nie przeżywa żadnych sensacji, nie występuje tu

utożsamianie się operatora z przedmiotem odczytu. Jedyne, co można zauważyć, to

wychylenia wahadełka, gdy wskazuje ono na wykresie trzy mierzone wielkości:

charakter człowieka, zapisany w świadomej i podświadomej części umysłu,

oraz jego ogólna inteligencja 


Skontaktuj się 

Anna Garncarek

ania470@icloud.com

00447891313769

WhatsApp: 

00447891313769